Taniec na wulkanie

Postęp techniki w XIX i XX wieku wywołał z jednej strony poczucie potęgi i optymizmu, z drugiej zaś – poczucie zagrożenia. Po I wojnie światowej ludzie czuli się coraz bardziej wyobcowani i słabi. W XIX wieku pojawiły się idee nieograniczonej wolności, w XX wieku – „ucieczki od wolności” (autorem był Erich Fromm). Wolność miała przerażać, gdyż wiązała się z odpowiedzialnością. Wojna zachwiała też wiarą w dobroć człowieka. Artyści nadal tworzyli dzieła abs- trakcjonistyczne, kubistyczne, surrealistyczne, były one jednak bardziej pesymistyczne. Najbliższy nowej epoce okazał się futuryzm. Swoimi hasłami: Miasto, Masa, Maszyna, pokazywał, jak mało liczy się człowiek. Nowe społeczeństwo masowe potrzebowało nowej przestrzeni mieszkalnej i użytkowej. Nowej, czyli innej – zrywającej z dziewiętnastowiecznym stylem i zdobnictwem. Fascynacja nauką, masowość i funkcjonalność określiły założenia nowej architektury. Kształty budynków rodziły się z przekonania, że „dobra architektura mogłaby poprawić jakość ludzkiego życia”. Odrzucono ornamenty na rzecz prostych, surowych form, które można było składać z gotowych, masowo produkowanych elementów. Nowe materiały – beton, żelazo, szkło – pozwoliły dowolnie projektować bryły budynków. Czystość i delikatność szkła czyniły je materiałem pacyfistycznej, „pokojowej” architektury. Jej najśmielsze wizje – projekty miast przyszłości – powstawały w pracowniach wielkich twórców, np. Le Corbusiera.

I wtedy przyszła katastrofa

W 1929 roku świat zachwiał się pod ciosem Wielkiego Kryzysu gospodarczego. Niemcy odczuły go boleśnie, a liczba zwolenników Hitlera zaczęła rosnąć. Lekceważony do tej pory „prorok” znalazł uznanie. Swoim zwolennikom już nie proponował wojskowego puczu. Stwierdził: „Zamiast zdobywać władzę z bronią w ręku, wetkniemy – ku zmartwieniu posłów katolickich i marksistowskich – nos do Reichstagu. Przegłosowy- wanie ich zamiast rozstrzeliwania będzie co prawda dłużej trwało, ale w końcu ich własna konstytucja dopomoże nam do zwycięstwa”. I rzeczywiście, po wyborach do Reichstagu NSDAP nadal okazała się najsilniejszą partią, choć straciła nieco głosów w porównaniu z poprzednim głosowaniem. 30 stycznia 1933 roku prezydent Hindenburg powołał Hitlera na stanowisko kanclerza. Ten wkrótce zdelegalizował wszystkie partie poza NSDAP, a po śmierci prezydenta przejął całą władzę. Od tej pory Hitler był fuhrerem (wodzem) narodu. Ogłosił powstanie III Rzeszy. W walce o władzę nie oszczędził nawet swoich współtowarzyszy. W czerwcową noc 1934 roku, która przeszła do historii jako „noc długich noży”, wymordowano wszystkich zbyt ambitnych przywódców bojówek SA. Rozpoczęła działanie jedna z najokrutniejszych dyktatur w historii. Do zasad przejętych od włoskich faszystów dodano jeszcze skrajny rasizm, głosząc teorie o istnieniu ras lepszych (jak aryjska, której najwspanialszymi przedstawicielami mieli być germańscy Nordycy) i gorszych (rasy niearyjskie: Żydzi,

W szponach totalitaryzmu

Gdybyśmy zapytali w latach dwudziestych przeciętnego niemieckiego weterana, dlaczego jego kraj przegrał Wielką Wojnę, odpowiedziałby zapewne, że to wina zdradzieckich polityków. Powtórzyłby też pewnie popularną wówczas opinię o „ciosie w plecy”, zadanym armii niemieckiej przez rewolucję. Po abdykacji cesarza demokratyczny rząd Republiki Niemieckiej był tym, który podpisał kapitulację. W społeczeństwie niemieckim trwało przekonanie, że republika zrodziła się z klęski Niemiec, wiem przekonani, że nie zwyciężymy bez walki”. Domagał się rewolucji, marszu na Rerlin i przejęcia władzy w Niemczech (jak sądzisz, na kim się wzorował?). Próba takiej akcji skończyła się fiaskiem. Mimo to uzbrojone oddziały jego partii walczyły na ulicach z bojówkami komunistów. Twardy traktat wersalski umocnił w Niemcach poczucie narodowej krzywdy. Powojenna inflacja budziła dodatkowe niezadowolenie. W takiej atmosferze sympatią cieszyły się wszelkie ruchy radykalne. Rzesze niezadowolonych robotników wstępowały do partii komunistycznej lub nowych organizacji, łączących nastawienie skrajnie nacjonalistyczne z hasłami sprawiedliwości społecznej. Do takich należała Narodowosocjali- styczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP), której przywódca, Adolf Hitler, mówił: „Marksiści uczą: jeżeli nie będziesz mi bratem, rozbiję ci łeb. Naszym hasłem musi być: jeżeli nie będziesz Niemcem, rozbiję ci łeb.”

ANTYKRYZYSOWE

Wreszcie popierano związki zawodowe, które wymuszały na przedsiębiorcach podwyżki płac. Walczono z kartelami, by zwiększyć szanse ich pracowników w walce o płace z właścicielami.
Inaczej wyglądała walka z kryzysem w Niemczech. Tam sposób znalazł Hitler, który wykorzystał kryzys, by sięgnąć po władzę. Rozpoczęto wielkie roboty publiczne: budowę sieci autostrad, lotnisk, poligonów, remontowano domy, porządkowano miasta itd. Kierowano się zasadą, że skuteczniejszym sposobem jest przyciąganie do pracy, nawet nisko płatnej, niż wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych. Dla młodzieży wprowadzono obowiązek odbycia „służby pracy” przez pół roku, potem przez rok, co czyniło z niej niemal darmowych pracowników. Celom gospodarczym służył też ideał kobiety-matki, zajmującej się domem i wielodzietną rodziną. Działania Niemców dały efekt – produkcja przemysłowa w latach 1933- 1939 powiększyła się dwukrotnie. Malała liczba bezrobotnych: w 1932 roku wynosiła 6 milionów, w 1934 – ponad 2 miliony, a od roku 1938 dał się odczuć brak rąk do pracy. Sukces ten oczywiście propaganda nazistowska wykorzystywała na wiele sposobów, wszystkie zasługi przypisując rządom Hitlera. W Stanach Zjednoczonych wybrany w 1932 roku na prezydenta Franklin Delano Roosevelt opracował program walki z kryzysem, nazwany polityką Nowego Ładu (New Deal). Podstawowym założeniem polityki New Deal było „odkręcenie spirali kryzysu” przez pobudzenie popytu. Rozpoczęto wielkie inwestycje. Uruchomiono rezerwy państwowe, ratowano farmerów, płacąc im odszkodowania za ograniczenie produkcji, zaczęto budowę autostrad i sieci energetycznych na koszt państwa. Dało to pracę milionom ludzi. Część towarów wykupywano i niszczono. Aby umożliwić eksport towarów rolnych, stosowano sztuczne obniżanie cen (dumping).

Przedsiębiorstwa nie mogły sprzedać swych produktów i bankrutowały

Czasem ratowały się zwolnieniami pracowników lub organizowały się w wielkie związki zwane kartelami. Kartele dyktowały cenę produktu. Jeszcze boleśniejszy był kryzys w rolnictwie-, zadłużeni farmerzy tracili ziemię lub by spłacić długi, sprzedawali plony za bezcen. To powodowało spadek cen i… bankructwo kolejnych farmerów. Rządy liczyły, że „niewidzialna ręka rynku” sama rozwiąże problem. Mijały jednak lata, a kryzys się pogłębiał. Z czasem zauważono, że kluczem do wyjścia z kryzysu jest pobudzenie popytu. Niezadowolenie mieszkańców Starego Kontynentu ułatwiało zdobycie władzy rozmaitym dyktatorom, którzy obiecywali „proste recepty” na wyjście z kryzysu. Kryzys najwcześniej dotknął Stany Zjednoczone oraz Niemcy, które żyły wtedy z pożyczek amerykańskich. W obu państwach znaleziono też sposób na wyjście z zapaści, ale dopiero gdy kryzys już mijał. Zastosowano tzw. interwencjonizm państwowy. Polegał on na udziale państwa w życiu gospodarczym. Państwo mogło działać metodami administracyjnych zarządzeń, kierować polityką podatkową, kredytową, celną i pieniężną.

Wielki kryzys gospodarczy na swiecie

Tego dnia nie nie zapowiadało burzy. Po prostu: zwyczajny piątek. W Nowym Jorku jak codziennie otwarto giełdę. I wtedy niespodziewanie nastąpiła katastrofa. Posiadacze akcji nagle zorientowali się, że ich papiery wartościowe wcale wartościowe nie są. Wybuchła wielka panika. To kompletny finansowy krach! Ceny akcji, stale dotąd rosnące, poszły nagle w dół. Nie bez racji dzień ten (24 października 1929 roku) został nazwany „czarnym piątkiem”. Z dnia na dzień tysiące ludzi straciło wszystkie swoje oszczędności, wielu zbankrutowało. Trwła seria samobójstw, zrozpaczeni bankruci rzucali się z okien swych biur i gabinetów. Przez nikogo nieoczekiwany kryzys nastąpił w pełni gospodarczego rozkwitu. Jak to się stało? Dlaczego kryzys amerykański rozprzestrzenił się na cały świat i trwał do 1933 roku, a w niektórych państwach kilka lat dłużej ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba cofnąć się w rozważaniach do czasów I wojny światowej, kiedy to państwa ententy zaciągały duże pożyczki ze skarbu amerykańskiego oraz kupowały tysiące ton sprzętu wojennego
żywności. Wtedy Amerykanie przejęli znaczną część europejskich kapitałów, a duże zyski umożliwiły im wielkie inwestycje. Dzięki dobrobytowi sterowali całym międzynarodowym rynkiem finansowym; gospodarka krajów Europy (i nie tylko – dotyczyło to także Ameryki Południowej) była ściśle powiązana z amerykańską. Dlatego gdy nastąpił kryzys, Stany Zjednoczone „zaraziły” nim pozostałe kraje. Najstraszniejszym społecznym skutkiem kryzysu było bezrobocie. W wielu państwach nie było jeszcze zasiłków dla bezrobotnych – tracąc pracę, człowiek nagle tracił wszystko i popadał w nędzę lub zasilał szeregi przestępców. Bezrobotni kupowali mniej towarów.

Wszyscy chcieli szybkich zmian

Niezadowolenie wzmacniały kolejne kłopoty gospodarcze (zwłaszcza Wielki Kryzys 1929-1933). Stąd poparcie dla dyktatur. W wielu przypadkach po władzę sięgały jednostki zasłużone dla budowy państwa, cieszące się społecznym poparciem i autorytetem. Takie rządy nie były szczególnie brutalne (tak było w Polsce, Estonii, Rumunii, na Litwie i Łotwie). Najczęściej pozostawiano parlament, pozwalano na legalną działalność opozycji (choć ograniczano jej możliwość skutecznego oporu wobec decyzji rządu). Prasę cenzurowano, ale rząd nie miał pełnej kontroli nad przepływem informacji. Władza ustawodawcza była natomiast mocno ograniczana na rzecz wykonawczej. Systemy te nazywano autorytarnymi albo „władzą silnej ręki”. Podobny system od dawna działał w wielu krajach Ameryki Południowej. Zupełnie oryginalny był autorytaryzm japoński, cieszący się powszechnym poparciem oparty na religii państwowej – w imieniu boga-cesarza rządzili generałowie. Władza autorytarna na początku lat trzydziestych stała się wręcz normą w Europie. Zdarzały się jednak wyjątki – w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, w państwach skandynawskich i Czechosłowacji utrzymał się system demokracji parlamentarnej.

„Ucieczka od wolności”

Czy problem kryzysu demokracji dotyczył tylko Włoch? Niech naszą próbę odpowiedzi zacznie wybitny historyk. Politykę okresu międzywojennego dręczył powracający obraz liberalnych demokracji, które kolejno padały ofiarą dyktatury. Mocarstwa zachodnie miały nadzieję, że odniesione przez nie zwycięstwo stanie się początkiem ery ukształtowanej na ich własny obraz i podobieństwo. Przecież w momencie wybuchu Wielkiej Wojny na kontynencie europejskim było 19 monarchii 3 republiki, podczas gdy w dniu jej zakończenia monarchii było 14, a republik – 16. Jednak „rewolucja demokratyczna” szybko okazała się iluzją. Niemal każdego roku w tym czy innym państwie ludzie widzieli, jak ich demokratycznej konstytucji zadaje gwałt taki czy inny dyktator.
Norman Davies, Europa, tłum. Elżbieta Tabakowska, Kraków 2000. Dlaczego ludzie nie bronili demokracji przed dyktatorami? W młodych demokracjach występowało wyraźne „zmęczenie odpowiedzialnością”. Obywatele tych państw nie widzieli, że za błędy demokracji odpowiadają zwykle… wyborcy. Elity polityczne też nie były wyrobione i tonęły w niekończących się sporach. Kiedy ludność z entuzjazmem przyjmowała demokrację, liczyła także na cud gospodarczy. Tymczasem, by dorobić się takiego poziomu życia, jaki był udziałem ludności starych demokracji, trzeba było długich lat.

Mussolini szefem rządu

Zastraszony król Wiktor Emanuel III powołał Mussoliniego na szefa rządu, ten zaś od razu dal do zrozumienia, co myśli o parlamencie: „jestem głęboko przekonany, że dla zdrowia Włochów należałoby rozstrzelać, powiadam: rozstrzelać, strzałami w plecy parę tuzinów posłów i zesłać na dożywotnie więzienie i ciężkie roboty co najmniej dwóch byłych ministrów”. Zaczął likwidować system parlamentarny. Po usunięciu przeciwników politycznych Mussolini w 1925 roku rozpoczął rządy dyktatorskie. Wprowadził ostrą cenzurę prasy (wkrótce przerodziła się w monopol informacyjny), zesłania i obozy koncentracyjne. Duce rozwiązał wszystkie partie polityczne, poza faszystowską. Kontrolował parlament, rząd i sądownictwo. Przemawiał w stylu starożytnych Rzymian, wprowadził pozdrowienie na wzór pozdrowienia legionistów, Po wtosku „Fascio di combattimento”. Od pierwszego stówa tej nazwy zwolenników Mussoliniego zaczęto nazywać „faszystami”. W latach 1912-1915 kierował socjalistycznym czasopismem „Avanti” („Naprzód”).
Monopol informacyjny partii faszystowskiej polegał na całkowitej kontroli informacji. Podawano tylko oficjalnie zatwierdzone przez partię informacje.  legendarny dzień założenia Rzymu ogłosił świętem państwowym. Pragnął odbudowy Imperium Rzymskiego i w tym celu przygotowywał Włochy do wojny. Państwo ingerowało we wszystkie dziedziny życia, w tym w wychowanie młodzieży, w kulturę, naukę i sztukę. Faszyzm zapanował we Włoszech niepodzielnie. Powstał w ten sposób system totalitarny. Jak charakteryzował go sam twórca?

Kryzys demokracji

Przyzwyczajeni przez cztery lata do frontowych rozkazów, teraz byli zmęczeni koniecznością samodzielnego dokonywania wyboru. Grupy weteranów istniały też we Włoszech, którym powojenny kryzys dal się szczególnie we znaki, a polityczne korzyści z wojny były tak nikłe, że powszechnie mówiono o „ukradzionym zwycięstwie”. Na czele Związku kombatantów (a później Narodowej Partii Faszystowskiej) stanął Benito Mussolini jako jej „wódz” (duce). Kierował swą organizacją na wzór wojskowy, wymuszając bezwzględne posłuszeństwo. Zbrojnym ramieniem organizacji była Milicja Faszystowska (Czarne Koszule), która dokonywała licznych napadów na przeciwników politycznych. Ich bezkarność utwierdzała faszystów w przekonaniu o słabości państwa, tym bardziej że podobnych akcji dokonywali w tym samym czasie włoscy komuniści. Gdy ci ostatni ogłosili strajk generalny, Mussolini uznał, że czas przejąć władzę i skierował października 1922 roku Czarne Koszule na stolicę. Nazwał to „marszem na Rzym”.