WSZYSTKIE OBSZARY NAUCZANIA

Stąd pytałem skrótowo, świadom, iż jest bardzo dobrze przygo­towana. Egzamin zakończył się oceną bardzo dobrą. Wyczułem jednak nie­wypowiedziany żal, że nie miała szansy na zaprezentowanie przygotowania.Po dziś dzień mam i ja żal o to do siebie. To była lekcja pokory. Pozostał ostatni z problemów w zakresie pracy nauczycielskiej.W każdym z trzech podstawowych obszarów pracy pedagoga specjalnego: dydaktyczny, wychowawczy, rewalidacyjny (rehabilitacyjny) możemy wyod­rębnić:   wiedzę,   umiejętności,  przygotowanie metodyczne.Stosunkowo najłatwiej przychodzi samoocena działalności dydaktycz­nej, a to z uwagi na wymierność i wiadomości, i rozwiązań metodycznych. Problemem jest tylko świadomość celu i faktu, iż postępowanie metodyczne to droga do realizacji celu, a nie cel. Celem dosiężnym pozostaje rozwój dziecka, dokonujący się poprzez wiedzę, umiejętności i sprawności. W zakre­sie dydaktycznym sprawdzalność naszych kompetencji jest wymierna.Trudniej już w obszarze rewalidacji, a najtrudniej w wychowaniu.W tym przypadku metodyka ma zdecydowanie ogólniejszy charakter, rzec można, iż ma charakter bardziej zarysu postępowania w przeciwieństwie doprocesu nauczania i uczenia.We wszystkich obszarach nauczyciel-wychowawca staje w ustawicznej sytuacji wyboru drogi postępowania i stosowanych środków. Wyboru twór­czego. Znajomość teorii daje nadzieje, że owe wybory okażą się skuteczne.