PRZYGOTOWANIE METODYCZNE

Przygotowanie metodyczne sprowadza się, ujmując ogólnie, do naby­cia sprawności i umiejętności niezbędnych w pracy dydaktyczno-wy chowawczo-rewalidacyjnej (rehabilitacyjnej). Jest to zyskiwanie przez nauczyciela kompetencji pedagogicznych, pozwalających na bycie skutecznym w pracy.Osobowy wymiar kształcenia sprowadza się do ukształtowania pożąda­nych cech u pedagoga specjalnego i jego strony etycznej. W pracy z osobami z odchyleniami od normy nabiera rangi szczególnej. Tak wiele bowiem zale­ży od postawy nauczyciela, tak wiele ma w swoich rękach instrumentów, które mogą służyć wychodzeniu z niepełnosprawności czy choćby tylko jej pomniejszaniu. Mogą też te szanse pomniejszać i zaprzepaszczać. Pedagog specjalny ociera się często o ledwie uchwytne granice, których przekraczać nie powinien, stając się ich stróżem. Trawestując słowa Natalii Han-Ilgie- wicz można stwierdzić, iż pedagog musi widzieć, wiedzieć, przewidywać, doznawać i tworzyć (Han-Ilgiewicz 1959). Pojawia się pytanie, kształcić winniśmy dla potrzeb szkoły specjalnej czy kształcenia specjalnego? Zdecydowanie to drugie: dla potrzeb szybko zmieniającej się rzeczywistości z racji przemian społecznych, rozwoju techni­ki oraz narastającej wiedzy w tych obszarach, które dla osób z uszkodzenia­mi stwarzają szansę na znaczniejszy postęp w rozwoju. Szans tych pedagog specjalny zaprzepaścić nie powinien. Kształcić więc musimy nauczycieli dzi­siaj dla potrzeb jutra.