OCENA I PROCES OCENIANIA

Ocena i proces oceniania w kształceniu osób z odchyleniami od normy ma zdecydowanie szersze znaczenie niż w kształceniu dziecka pełnospraw­nego. Wychodzi bowiem poza funkcje tradycyjnie jej przypisane. Wynika to ; z faktu wzbogacenia kształcenia specjalnego o obszar postępowania rewali­dacyjnego (rehabilitacyjnego), w którym i ocena, i ocenianie to jeden z ważnych czynników stymulowania rozwoju dziecka z uszkodzeniami i z nich wynikającymi zakłóceniami rozwoju.Ma to niewątpliwie poważne implikacje dla przygotowania nauczyciela kształcenia specjalnego. W kształceniu specjalnym nauczyciel ma do czynienia ze znacznie większym obszarem wskaźników rozwoju dziecka trudno mie- | rzalnych, czy wręcz niewymiernych. „Skazany” jest, w sensie pozytywnym, na twórcze poszukiwanie. A zatem w kształceniu nauczycieli kształcenia specjał- j nego można wymienić przygotowanie merytoryczne, metodyczne i osobowe.Przygotowanie merytoryczne sprowadza się do:  wiedzy o charakterze ogólnym, kształtującym nauczyciela w wymia­rze intelektualnym i kulturowym,  wiedzy o charakterze ogólnopedagogicznym, dającej znajomość roz­woju dziecka i jego uwarunkowań oraz procesu uczenia się – nauczania,   wiedzy specjalistycznej dotyczącej wszelkich zakłóceń rozwoju czło­wieka wynikających z uszkodzeń organiki czy też zaburzeń funkcjonalnych.